Polityka prywatnościOchrona danych osobowych jest ważnym zagadnieniem dla serwisu boonga.pl. Dlatego przetwarzanie danych osobowych naszych Klientów odbywa się wyłącznie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, które udostępniają nam Państwo w ramach rejestracji na naszej stronie internetowej w celu korzystania z usług serwisu boonga.pl, które wolno nam zbierać, wykorzystywać i przetwarzać w ramach udzielonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanych lub identyfikowalnych osób fizycznych (dalej zwanych „osobami zainteresowanymi“).

Rejestracja konta w serwisie

Przy rejestracji bezpłatnego konta zbieramy następujące dane osobowe:
dane podstawowe:imię, adres e-mail, hasło, płeć, wiek,
cechy osobiste podczas dodawania ogłoszeń: cechy charakteru, wzrost, kolor włosów, figura (budowa ciała),
upodobania seksualne,numer telefonu autora ogłoszenia, który musi zostać potwierdzony przez właściciela numeru
wyszukiwanie innych ogłoszeń w serwisie, województwo,miasto, kategoria wyszukiwań
dane transakcyjne: ID Klienta, wiadomości, data pierwszej rejestracji, aktywność na naszym portalu,data i godzina dostępu

Weryfikacja konta

W ramach płatnej weryfikacji konta oraz przy zakupie żetonów zbieramy dodatkowo następujące dane:
Imię i nazwisko, numer telefonu i dane dotyczące płatności. Dane dotyczące karty kredytowej, po uprzedniej anonimizacji, przekazujemy bezpiecznym połączeniem do dostawcy usług płatniczych, z którym mamy podpisaną umowę. Płatności obsługiwane są przez platformę płatności Dotpay.

Cel przetwarzania danych

Powyższe dane osobowe są przez nas przetwarzane w następujących celach:
- świadczenie zamawianych przez Państwa usług, otrzymywanie powiadomień e-mail o nowej wiadomości w serwisie lub o aktywacji/wygaśnięciu ogłoszenia
- prowadzenie i administrowanie współpracy między Panem/ią i naszą firmą; np. w celu udostępnienia zamówionej usługi, pobrania płatności, dokonania rozliczeń, wystawienia faktury, uregulowania wierzytelności, do celów księgowych.
- sprawdzenia komunikacji między Klientami a pracownikami serwisu Klienta;
- informowania o nowych lub uzupełniających produktach - realizacji badań opinii Klientów, kampanii marketingowych, analiz rynku;
- Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do osiągnięcia w/w. celów, łącznie z realizacją umowy zawartej z Panem/ią. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest - jeśli nie zaznaczono wyraźnie inaczej – artykuł 6 (1) (b) i (f) Ustawy o ochronie danych osobowych lub zgoda wyrażona przez Pana/ią zgodnie z art. 6 (1) (a) Ustawy o ochronie danych osobowych.
Gdyby powyższe dane miały być przetwarzane w celu innym niż pierwotnie określony, jesteśmy zobowiązani do powiadomienia Pana/i o tym, oraz poinformowania o nowym celu. Dzięki temu ma Pan/i możliwość wyrażenia braku zgody na przetwarzanie Pana/i danych osobowych do innych celów.

Przekazywanie danych

Wszystkie dane, które nam Pan/i przekazał/a, są traktowane poufnie. Pana/i dane osobowe nie zostaną również sprzedane osobom trzecim. Pana/i dane osobowe nie są udostępniane do przetwarzania stronom trzecim, chyba że wyraził/a Pan/i na to zgodę lub nasz portal jest upoważniony i/lub zobowiązany prawnie do ich przekazania. Przekazujemy dane osobowe sądom, urzędom podatkowym, organom władzy, o ile jest to prawnie dozwolone lub wymagane, zgodnie z obowiązującym prawem, aby dochodzić, wykonywać lub bronić roszczeń prawnych. Podejmujemy wszelkie środki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i właściwych gwarancji służących ochronie Pana/i danych osobowych. Przekazujemy Pana/i dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wykonania usługi, w celach wymienionych powyżej, następującym przedsiębiorstwom lub kategoriom przedsiębiorstw:
- dostawcy usług płatniczych, bankom przejmującym /wykonawczym, w celu realizacji płatności, przy braku płatności, firmie windykacyjnej, w celu zabezpieczenia interesów naszej firmy.
- naszemu partnerowi biznesowemu, odpowiedzialnemu za marketing oraz mailing newslettera.
- dane mogą zostać również przekazane wyspecjalizowanym dostawcom w celu zapobiegania bądź zwalczania nadużyć ze strony Klientów lub osób trzecich.

Okres przechowywania danych

Jeśli podczas rejestracji (np. w ramach wyrażenia zgody) nie zostanie podany termin przechowywania danych, dane osobowe zostaną skasowane w momencie, kiedy przechowywanie danych nie będzie już konieczne do realizacji celu związanego z przechowywaniem danych, chyba że przeciwko temu przemawiają względy o naturze prawnej (np. obowiązek przechowywania wynikający ze zobowiązań handlowych lub podatkowych)

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia Pana/i danych przechowywanych i przetwarzanych w naszej firmie przed manipulacją, utratą poufności, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.
Środki zabezpieczające naszego przedsiębiorstwa są na bieżąco ulepszane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w zakresie rozwoju zabezpieczeń.

Prawa zainteresowanych: prawo do informacji, poprawiania, kasowania lub ograniczania Pana/i danych osobowych, prawo odwołania, jak również prawo przenoszenia danych.

Na życzenie poinformujemy Pana/ią zgodnie z panującym prawem, czy i które dane osobowe przechowujemy w naszym przedsiębiorstwie. Jeśli jest Pan/i zarejestrowany/a jako użytkownik, oferujemy Panu/i możliwość wglądu do danych, ich zmiany bądź usunięcia. Jeśli pomimo starań naszego przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i poprawności danych, mimo to przechowywane są błędne informacje i Pan/i jako użytkownik nie jest w stanie ich poprawić, na Pana/i życzenie zostaną one zmienione.
Ma Pan/i również prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo.
Ponadto ma Pan/i prawo oczekiwać otrzymania danych, które udostępnił/a Pan/i naszemu przedsiębiorstwu, w uporządkowanym czytelnym formacie maszynowym.. Może Pan/i też odmówić przetwarzania danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo.
Dalej jest Pan/i uprawniony do żądania usunięcia Pana/i danych osobowych, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązkiem prawnym do przechowywania danych w określonym czasie. Usuniemy te dane, jeśli nie są one już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane i przetwarzane, lub jeśli odwoła Pan/i udzieloną wcześniej zgodę i nie istnieje żadna podstawa prawna do dalszego przetwarzania Pana/i danych. Ponadto dane usuniemy, jeśli ich przetwarzanie z nieznanych nam przyczyn było bezprawne, lub jeśli wniósł/a Pan/i sprzeciw, przeciwko ich przetwarzaniu i nie istnieją żadne uzasadnione priorytetowe interesy do ich dalszego przetwarzania. Usunięcie danych nastąpi również w przypadku, kiedy zostaniemy do tego prawnie zobowiązani. Nasze przedsiębiorstwo stosuje środki techniczne w celu informowania wszystkich odbiorców Pana/i danych, o Pana/i życzeniach usunięcia lub zmiany danych. Dotyczy to jedynie przypadku, w którym ujawniliśmy lub upubliczniliśmy te dane.
Usuwane są wszystkie linki, kopie i repliki Pana/i danych osobowych.
Ma Pan/i prawo w każdej chwili odwołać udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ze skutkiem w przyszłości. Odwołanie zgody nie oznacza, że przetwarzanie danych w przeszłości było niezgodne z prawem.
Przekazanie danych osobowych naszemu przedsiębiorstwu następuje dobrowolnie. Dane te są jednak niezbędne w celu zawarcia umowy lub odpowiedzi na Pana/i zapytania. Jeśli nie chce Pan/i udostępnić swoich danych, umowa z Panem/ią nie może zostać zawarta, nie możemy też odpowiedzieć na Pana/i zapytania.
Udostępnienie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w naszej firmie: kontakt@boonga.pl

Newsletter
Dane udostępnione przez Pana/ią podczas rejestracji w celu korzystania z newslettera będą wykorzystywane jedynie do tego celu.
Do skutecznej rejestracji potrzebne jest Imię oraz poprawny adres e-mail, dzięki temu subskrypcja newslettera zostanie zarejestrowana. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera.
Zgodę na przetwarzanie danych i ich wykorzystanie do wysyłki newslettera może Pana/i w każdej chwili odwołać.
W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni do tego celu link. Ponadto może Pan/i w każdej chwili zrezygnować z newslettera, wysyłając maila na adres kontakt@bookga.pl

Analizy oparte na trakingu aktywności użytkowników oraz narzędzia remarketingu


W celu stałej poprawy jakości naszych usług, korzystamy z tzw. technologii trakujących aktywność użytkowników w Internecie. Korzystamy z usług Google Analytics,
Google Analytics:
boonga.pl korzysta z Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, usługi analizowania reklam należącej do Google Inc. (dalej zwaną „Google“). Google Analytics używa tzw. „cookies“ (ciasteczek), to jest plików tekstowych, zapisywanych na komputerze Klienta, umożliwiających analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje na temat korzystania ze strony zbierane przez "cookies" (łącznie z adresem IP) są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google używa tych informacji, aby przeanalizować korzystanie ze strony internetowej przez Klienta, zestawić aktywność użytkowników strony dla jej operatora, oraz by świadczyć inne usługi związane z korzystaniem ze strony oraz Internetu. Google przekazuje te informacje również stronie trzeciej, jeśli jest to wymagane przepisami prawa, lub jeśli strona trzecia przetwarza te dane w imieniu Google. Google w żadnym wypadku nie łączy adresu IP Klienta z innymi danymi z Google. Klient ma prawo do zablokowania instalacji cookies przez odpowiednie ustawienie przeglądarki; jednakże Klient powinien być świadomy tego, że w tym wypadku nie będzie mógł korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich dostępnych funkcji strony internetowej. Korzystając z naszej strony, Klient zgadza się na przetwarzanie danych zebranych przez Google w celu i w sposób wcześniej określony. Bliższe informacje na temat Google Analytics i ochrony danych osobowych znajdzie Pan/i na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Cookies
Cześć usług boonga.pl wymaga stosowania tzw. „cookies“. Dlatego boonga.pl otwarcie informuje Klientów o stosowaniu cookies przy pierwszym wejściu na stronę, aż do momentu kliknięcie guzika “X”, który zamyka komunikat o Cookies.
Cookies to małe pliki tekstowe, które są albo czasowo przechowywane w systemie operacyjnym komputera (tzw. cookies „sesyjne“) lub na dysku komputera (tzw. cookies „stale“). Cookies zawierają m.in. informacje o dotychczasowych dostępach użytkownika na odpowiednich serwerach, informacje na temat tego, jakie oferty były wyświetlane lub jakie sposoby płatności były stosowane w dotychczasowych transakcjach. Głównym celem cookies jest z jednej strony dostosowanie oferty do użytkownika dzięki zapisywaniu osobistych ustawień na stronach, z drugiej zaś strony ukształtowanie usługi w sposób możliwie jak najbardziej komfortowy dla Klienta, dzięki czemu Klient może odwiedzać strony internetowe, bez konieczności wprowadzania wszystkich danych za każdym razem, kiedy chce odwiedzić stronę. Cookies nie są w żadnym wypadku stosowane do samodzielnego programowania ani do przenoszenia wirusów.
boonga.pl używa zatem plików cookies w celu optymalizacji wyników wyszukiwania ogłoszeń (zapamiętujemy preferowaną płeć wyszukiwania, miejscowość lub województwo poszukiwań, oraz kategorię ogłoszeń)
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Administrator portalu Boonga.pl . Kontakt z Administratorem dostępny jest pod adresem e-mail kontakt(@)boonga.pl , z adresu należy usunąć nawiasy.